Uw privacy bij Onlyhumans

Door zijn gegevens aan Onlyhumans te bezorgen, geeft de gebruiker ondubbelzinnig en voorafgaand de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens, met name zijn e-mailadres, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verwerking zal plaatsvinden door NV Queromedia, Post X, Borsbeeksebrug 22-30, 2600 Antwerpen, België. De gegevens zullen enkel worden verwerkt om een goede werking van de website te garanderen en voor commerciële acties, onder andere het gebeurlijke bezorgen van commerciële berichten aan de gebruiker door Onlyhumans. Onlyhumans verbindt zich ertoe deze gegevens niet vrij te geven aan derden zonder de expliciete en voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft te allen tijde een recht op toegang en op verbetering van zijn gegevens. Hij heeft tevens het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. De gebruiker kan zijn verzoek richten tot Onlyhumans via email op info@dev.onlyhumans.com.