Aankoopvoorwaarden

Algemene Aankoopvoorwaarden

 

 1. Voorwerp en Tegenstelbaarheid
  Deze Algemene Aankoopvoorwaarden (hierna: AV) regelen de verhouding tussen LINKMAN BVBA met maatschappelijke zetel te Fortsteenweg 7, te 2950 Kapellen en met KBO-nummer 0833.005.910 (hierna: “LINKMAN”) en haar Leveranciers. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn deze AV van toepassing op alle door de Leverancier geleverde diensten en goederen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. LINKMAN is slechts gebonden door de bepalingen van de door haar uitgevoerde bestellingen, van de door haar gesloten bijzondere overeenkomsten en van deze AV. De toepassing van iedere andere bepaling is uitgesloten.
 2. Totstandkoming
  Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Leverancier van de bestelling geplaatst door LINKMAN. Als de feitelijke levering plaatsvond vóór de uitdrukkelijke aanvaarding door de Leverancier of diens bevoegde vertegenwoordiger, wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke levering.
 3. Annuleringen
  LINKMAN heeft het recht om geplaatste bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren indien haar klant de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert. In dergelijk geval heeft de Leverancier recht op een vergoeding voor de reeds gedane uitgaven en werken waarvoor een factuur werd opgesteld of op andere vaststaande wijze kunnen worden bewezen.
 4. Termijnen
  De termijnen overeengekomen tussen partijen zijn dwingend. In geval van vertraging in de levering van de bestelling is LINKMAN ertoe gerechtigd om hetzij de bestelling aan te passen hetzij deze geheel of gedeeltelijk te annuleren. LINKMAN zal bijgevolg de prijs automatisch (en proportioneel) aanpassen of - in geval van annulering - geen vergoeding meer verschuldigd zijn aan de Leverancier. LINKMAN zal bovendien beroep kunnen doen op een derde leverancier niettegenstaande het feit dat alle kosten die rechtstreeks het gevolg zijn van de vertraging ten laste vallen van de Leverancier.
 5. Risico-overdracht - Leveringen
  De risico’s tot aan de aanvaarding van de bestelling, met inbegrip van het transport van materiële goederen, blijven ten laste van de Leverancier. De documenten, goederen, projecten, enz. … van LINKMAN of haar klant die zich in het bezit van de Leverancier bevinden, zijn dit op risico van de Leverancier. Deze laatste vrijwaart LINKMAN en de klant uitdrukkelijk van om het even welke aansprakelijkheid, meer bepaald in het geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies door om het even welke reden.
 6. Prijs en betaling
  Alle prijzen in offertes, bestekken en /of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij hier door partijen nadrukkelijk wordt van afgeweken. Alle facturen zijn betaalbaar 60 dagen na factuurdatum. Er zijn geen prijsverhogingen toegestaan zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van LINKMAN.
  In geval van niet-betaling op de vastgestelde vervaldag - en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan LINKMAN die 14 dagen zonder gevolg is gebleven - worden de verschuldigde bedragen, vermeerderd met de verwijlinteresten conform artikel 5 van de Wet van 2 augustus betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De Leverancier zal echter geen aanspraak kunnen maken op een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding op het openstaande factuurbedrag of eventueel andere verschuldigde bedragen.
 7. Uitvoering van prestaties
  Elke levering of prestatie die naar oordeel van LINKMAN niet aan de vereiste kwaliteit voldoet van de opdracht waarvoor de levering of prestatie bestemd is, kan worden geweigerd door LINKMAN. In geval van weigering, zal de Leverancier evenwel geen aanspraak kunnen maken op eender welke vergoeding.
 8. Klachten
  Elke klacht die LINKMAN ontvangt van haar klanten m.b.t. de Leverancier’s levering of prestaties zal aan de Leverancier worden overgemaakt. Deze zal vervolgens over een termijn van twee dagen beschikken om opmerkingen of voorbehouden te maken. Na deze termijn zullen deze klachten de Leverancier van rechtswege tegenstelbaar zijn en hun inhoud zal als bewijs tegen haar dienen. Ingeval onze cliënten de bestelde werken of prestaties van de Leverancier niet aanvaarden zal LINKMAN niet gehouden zijn tot betaling van de overeengekomen prijs.
 9. Opschorting van verplichtingen
  Ingeval de Leverancier in gebreke blijft de verplichtingen voor de goede uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht uit te voeren, zal LINKMAN de uitvoering van haar verplichtingen kunnen opschorten zonder dat dit een ontbinding uitmaakt. Wanneer de verplichtingen van de Leverancier zijn uitgevoerd, zal LINKMAN vrij zijn de uitvoering van haar contractuele verplichtingen verder te zetten, zonder afbreuk te doen aan de eventueel door dit feit teweeggebrachte wijzigingen van prijzen en termijnen. Daarenboven, ingeval van geheel of gedeeltelijk voortduren van de gebreken waarvan sprake in de eerste alinea gedurende een termijn van 30 dagen na ingebrekestelling, zal LINKMAN deze kunnen beschouwen als in rechte ontbonden ten nadele van de Leverancier.
 10. Intellectuele Eigendomsrechten
  Tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepalingen, worden alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief doch niet beperkt tot auteurs- en naburige rechten, die in hoofde van de Leverancier ontstaan op de in het kader van de hem toevertrouwde opdracht uitgevoerde werken en prestaties exclusief overgedragen aan LINKMAN. Deze overdracht vindt gelijktijdig plaats met de materiële eigendomsoverdracht en geldt voor de gehele beschermingsduur van de intellectuele eigendomsrechten, voor alle exploitatievormen en dit op wereldwijd vlak.De Leverancier verklaart bezitter of rechtverkrijgende te zijn van de overgedragen rechten. Hij verbindt zich in dat opzicht ertoe ieder contract te sluiten dat nodig is met betrekking tot de overdracht van de rechten van o.m. zijn medewerkers, onderaannemers, bedienden, uitvoerende kunstenaars en auteurs van de oorspronkelijke werken en prestaties die eventueel in de bestelde werken werden opgenomen.
  LINKMAN zal er niet toe gehouden zijn de naam van de Leveranciers of de personen vermeld in de voorgaande paragraaf op de bestelde werken aan te brengen. Behoudens andersluidend beding zullen de bestelde werken enkel de naam van LINKMAN dragen. LINKMAN zal aan de bestelde werken alle adaptaties en wijzigingen mogen aanbrengen of laten aanbrengen. LINKMAN zal het geheel of een deel van de bestelde werken in andere werken kunnen invoegen en het geheel of een deel van de overgedragen rechten aan iedere derde kunnen overgedragen.Alle documenten of andere elementen die werden uitwerkt door de Leverancier of aan hem werden toevertrouwd in verband met de bestelling, zijn en blijven de exclusieve eigendom van LINKMAN. LINKMAN behoudt zich het recht voor om de teruggave van deze documenten of andere elementen op iedere ogenblik te vorderen.
  De Leverancier garandeert de rustige uitoefening van de overgedragen rechten en bevestigt dat noch hij noch de personen vermeld in de tweede paragraaf van onderhavig artikel in de werken of prestaties gelijkenissen of andere elementen die de rechten van een derde kunnen schenden hebben aan hebben aangebracht of zullen aanbrengen. De Leverancier verbindt zich ertoe het akkoord te bekomen van deze personen voor wat betreft de verplichtingen in onderhavig artikel en vrijwaart LINKMAN tegen elke vordering of eis vanwege derden in dit verband.
  De Leverancier garandeert dat zijn werken en geleverde prestaties origineel zijn en zich niet heeft laten inspireren door creaties van derden, noch beschermde elementen verwerkt noch rechten van derden schendt.
 11. Verzekeringen
  De Leverancier verklaart te beschikken over de nodige verzekeringen, waaronder een geldige professionele verzekering voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid, en in de regel te zijn met de betaling van deze polissen en dit vóór de aanvang van zijn prestaties. Bij een ongeval of schade die de aansprakelijkheid van de Leverancier in het gedrang brengt, erkent zij dat zij tot vergoeding hiervan verschuldigd zal zijn.
 12. Referenties - Niet-concurrentie
  De Leverancier gebruikt in geen geval de naam van de LINKMAN’s klant of iedere andere verwijzing hiernaar of diens bestelling als referentie voor zijn eigen activiteit.Voor prestaties die vallen binnen de activiteiten van LINKMAN, verbindt de Leverancier er zich toe zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als tijdens de 12 maanden die volgen op het einde van de overeenkomst, om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan de klant, waarvoor de prestaties werden geleverd, offertes te overhandigen of iedere andere prestatie uit te voeren.
 13. Vertrouwelijke informatie
  Iedere vorm van informatie die werd overgedragen of uitgewisseld tussen LINKMAN en de Leverancier in het kader van de overeenkomst blijft strikt vertrouwelijk, behalve de informatie die de Leverancier zou hebben openbaar gemaakt of de informatie die normaal toegankelijk is voor het publiek.
 14. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  De overeenkomst met in begrip van deze algemene voorwaarden, wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of met deze AV, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.